د ټویټر ادعاګانې # بلوکټوبر انیم فانارټ جاپاني خلکو ته نژاد پرست دی (تناقض)