دا هغه څه دي چې د کلیمو انیمیشن نورو انیمی سټوډیوګانو ته توپیر ورکوي!