د سیلر سپوږمۍ انټرنیټ فلمونه د جنوري 2021 پورې ځنډول شوي (کورونویرس)