د انیم قزاقي سره ستونزه او دا څنګه اړتیا لري چې حل شي