د K- پاپ vs انیم مشهوریت ، او د دواړو ترمینځ نړیوال نفوذ