د موګن ټرین فلم $ 352 ملیون ډالرو کې جوړ شوی ، لیکوال ته $ 19،201 ورکړل شوی و