د یو ځانګړي ساینسي ریلګین څخه خورا حیرانونکې ریوکو سټین قیمتونه