زما د هیرو اکاډیمیا سره مینه وه؟ بیا دلته 15 وړاندیز شوي انیم شورونه شتون لري!