د کیکۍ سینسن خورا ښه انیمیټ قیمتونه د هر وخت (د وینې مخنیوي جګړن مخ)