ستاسو د ډیری وخت ډیری خواړه پرته دا څنګه ډیر انیمیټ وګورئ