انجلۍ لرې کړه $ 3،300 د نیزوکو انیم فګیرونه ، نو هلک ملګری د هغې سره مات شو