د انیمیم ټولنې ساتنه د SJW’s کک کولو یوازینۍ لار ده