دیمون سلیر د 2019 ترټولو HYPED انیم دی ، مګر ایا دا ارزښت لري؟ (بیاکتنه)