ترټولو ګرانه انیمونه د ژوند او نا امیدۍ په اړه له دوزخ کولو څخه Quotes