د ژوند په اړه چې 'ژور ځي' د 'یو بهر' څخه د قیمتونو ټولګه!