د غوره انیمیټ قیمت د 'عالي ښوونکي اوینزوکا' څخه چې تاسو ورته اړتیا لرئ وینئ