5 د انیم کالم کول تاسو اړتیا لرئ وګورئ چې دا ستاسو روح آرام کړي