30 د کاوبای بیبوک څخه ترټولو عالي نرخونه چې تاسو به بیرته 90 ته راوړي