26 د اکامې ګا وژلو نرخونه چې تاسو به یې یو ځل بیا احساساتي کړي