23+ د خورا لوی بختور ستوري رایو څخه چې ستاسو ورځ به رامینځته کړي