20+ معنی لرونکي روزین میډین قیمتونه چې د یادولو وړ دي