19+ سلی او یادګار رانیما د انیم فینونو لپاره 1/2 نرخونه