16 د انیمیم مړینې په اړه ویناوې چې تاسو ته به یو څه لږ ژور فکر وکړي