14 د لوسي زړه فیلیا نرخونه چې ستاسو د زړه سوري وباسي