10 په غربي بازار کې د ځینې اسکیچیسټ جوازونو سره غیر یقینی انیمیشن